Agenda ledenvergadering 21-5-2014

19.04.2014

Aan de leden en de ouders/verzorgers van de leden van VEP Gymnastiek

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op woensdag 21 mei a.s. in een van de zalen van de Maranathakerk, Molenvlietbaan 10 in Woerden. Aanvang van de vergadering om 20.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag van de vorige algemene ledenvergadering dd. 8 mei 2013
 3. Bestuurssamenstelling
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslagen 2013
  a . Secretariaat
  b. Technische Commissie
  c. Jeugdbestuur (eventueel mondeling)
 6. Financieel verslag 2013
  a. Exploitatierekening 2013
  b. Balans per 31 december 2013
 7. Verslag van de kascontrolecommissie 2013
 8. Decharge van de penningmeester voor het financiële beleid 2013
 9. Benoeming van de kascontrolecommissie 2014
 10. Begroting 2014
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De jaarverslagen worden bij aanvang van de vergadering uitgereikt.

Het financiële verslag 2013 is op te vragen bij de penningmeester Bert Attevelt.

Bert Attevelt

Voorzitter/Penningmeester